Niniejszy dokument (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi ogólne warunki świadczenia usług za
pośrednictwem sklepu internetowego http://janinawarsaw.com/ przez przedsiębiorcę Mariannę Grzywaczewską,
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „CLOUDMINE MARIANNA GRZYWACZEWSKA” ul. Niemcewicza 7/9 m 112, 02-022 Warszawa NIP 5842589214 REGON 220603975″, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży na odległość.

Szybki kontakt ze Sprzedającym, we wszystkich sprawach dotyczących Sklepu internetowego (m.in. pytania,
reklamacje, zamówienia) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres
Sprzedawcy”):

Dane teleadresowe:
CLOUDMINE MARIANNA GRZYWACZEWSKA

ul.Niemcewicza 7/9 m. 112,

02-022 Warszawa
E-MAIL: hello@janinawarsaw.com

§ 1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Konto (Konto Klienta) – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient po dokonaniu rejestracji ma
możliwość korzystać z Usług Sklepu bez konieczności wprowadzania każdorazowo swoich danych
osobowych, a także ma dostęp do historii Zamówień oraz innych danych i funkcjonalności niedostępnych
niezalogowanym (nie posiadającym Konta) Klientom;
4) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość w
ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności
Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
niniejszy Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, jest regulaminem, o którym
mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Rejestracja – dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta,
dokonana w oparciu o przedstawione Klientowi komunikaty oraz w oparciu o podane przez Klienta dane, w
tym dane osobowe, z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na
stronie Sklepu;

2
6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem
http://janinawarsaw.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy
sprzedaży na odległość, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
7) Strona – Usługodawca lub Klient;
8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy
Usługodawcą a Klientem na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość – za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w
Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
11) Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Mariannę Grzywaczewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą „CLOUDMINE MARIANNA GRZYWACZEWSKA”, ul. Niemcewicza 7/9 m. 112, 02-022, Warszawa , NIP 5842589214, REGON 220603975, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające istotne postanowienia tej umowy
(wyszczególnione w podsumowaniu Zamówienia – w szczególności rodzaj i liczbę Towarów będących
przedmiotem Umowy sprzedaży, terminy, cenę, sposób oraz koszt dostawy), stanowiące ofertę w
rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 2

Podstawowe obowiązki Stron

1. Każda ze Stron umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania
zawartej Umowy sprzedaży.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób
zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
4. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie
później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej
(w opisie Towaru, w podsumowaniu lub potwierdzeniu Zamówienia wskazany jest inny termin
dostarczenia Towaru).

§ 3
Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy skutecznie
złożyć Zamówienie, tj. dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto
Klienta albo podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego
bez zakładania Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas

3
składania Zamówienia oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o
wyświetlane Klientowi informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie
się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że Konsument wie, iż Zamówienie
pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.

§ 4

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru
(Sposób spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę)

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają należny
podatek VAT.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są podczas procesu składania
Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku
gdy koszty dostawy ponosi Klient.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
b) płatnościami internetowymi -płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
c) za pośrednictwem serwisu PayPal – płatność online (udostępnianie przez PayPal (Europe) S.à r.l. et
Cie, S.C.A.).
4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na
rachunku bankowym Usługodawcy.
5. Zamówienia w ramach RP są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej S.A.
Istnieje możliwość wysyłki za granicę – w tym celu Sprzedawca prosi o kontakt w celu ustalenia kosztu
wysyłki za granicę.
Odbiór przesyłki
6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugeruje się, aby Konsument sprawdził przesyłkę, a
przynajmniej jej zewnętrzny stan.
7. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 791 kodeksu cywilnego wskutek zapłaty należności przewoźnika
i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z
umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to jednak roszczeń z
tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki
zawiadomił o nich przewoźnika.
8. W związku z powyższymi zapisami w ust.7 sugerujemy, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
mechanicznego opakowania przesyłki lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzenia zażądać od
przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia. Sugerujemy także, aby każdorazowo
sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia:
1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

4

2) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie
uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o
zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń
w obecności dostarczyciela przesyłki.
9. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W
przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie
skontaktować się ze Sprzedającym.
10. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej
przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
11. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za
wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał
wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
§ 5

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny,
składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie
od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż
przewoźnik), a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres
Sprzedawcy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego
ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,
w którym odstąpił (złożył oświadczenie o odstąpieniu) od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego
upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

5
9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu
do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

6
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać
pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar.
5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego:
zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych
Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W
przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji,
Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i
bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką
usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy,
jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić
wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach
Kodeksu cywilnego.
7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady
żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia.
8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący (Klient nie będący Konsumentem) traci uprawnienia z
tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie
zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później –
jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
9. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed
upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania
doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących
przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie

7
zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego
upływem.

§ 7
Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz na marketing bezpośredni, tj. ma
możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę, w ramach której, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w
formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjno-marketingowy (Newsletter) Sklepu
Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w imieniu swoim lub na
zlecenie osób trzecich.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi otrzymywania Newslettera.
3. Usługa Newslettera jest bezpłatna.

§ 8
Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym
zakresie.
2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego, z
wyłączeniem przeglądania treści Sklepu (w takim przypadku podanie danych nie jest konieczne). Klient
zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości świadczenia usług w ramach Sklepu.
4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
5. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają
dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie.
7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu
są opisane w Polityce Prywatności.

§ 9

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta Klienta) jest zawierana na czas
nieokreślony.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z
infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Sprzedawca
może wypowiedzieć umowę zawartą z Konsumentem tylko z ważnych przyczyn.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania
usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy
rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

8
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na
adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia
Konta Klienta.
5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po
bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 10

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
1) przedstawienie asortymentu Sklepu,
2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym możliwość
zawierania Umów sprzedaży na odległość,
3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
4) Newsletter,
5) możliwość korzystania z Konta Klienta,
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej nie wymaga Rejestracji.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 5 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4. Korzystanie z usług określonych w ust. 1 jest nieodpłatne.
5. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet
wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od
wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub
nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie
innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi
powyżej.

§ 11

Sądowe rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest
Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest
Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

oraz zasady dostępu do tych procedur

1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją
Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z
alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution).
2. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:
1) zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do
Sprzedawcy), oraz
2) wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi
zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).

9
3. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
4. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
2) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a
sklepem;
3) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl

§ 13
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony
(zakładki) Sklepu – Regulamin, dostępnej z każdego poziomu w Sklepie.
3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz
ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 384 1 kodeksu
cywilnego.
5. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa
autorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługujące Usługodawcy oraz
producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w
zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi
Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z
jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy, a naruszenie ww. praw podlega
odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności.

§ 14
Odpowiedzialność karna

10
1. Wykorzystanie niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części stanowi naruszenie praw
autorskich autorów i podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia
wolności na podstawie przepisów art. 115 i nast. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
2. W przypadku wykrycia rozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części
autorzy podejmą wszelkie dostępne środki prawne w celu ustalenia odpowiedzialności właściwych osób, a
ponad odpowiedzialność karną osób naruszających, także będą dochodzić od tych osób odszkodowania.